Avís legal

1. Identitat del titular del portal

El domini www.ufesa.es (d'ara endavant el Portal) està registrat a favor de l'empresa comercial B&B TRENDS SL Societat Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 44396, Foli 179, Full B-454895, Inscripció 1 Data d'Inscripció: 27 29 Novembre 2013, i amb CIF B-86880473, C/ Catalunya, 24 - Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona (Espanya), i telèfon: 935 606 705

2. Acceptació de les condicions dús

Aquestes condicions (d'ara endavant anomenat Avís Legal) tenen com a objectiu regular l'ús del Portal que el seu titular posa a disposició del públic en aquesta URL.

L'ús del Portal per part d'un tercer us assigna la condició d'Usuari i, suposa la seva plena acceptació, de totes i cadascuna de les condicions d'aquest Avís Legal.

El titular del Portal podrà oferir a través del Portal, serveis o productes que puguin estar subjectes a les pròpies condicions particulars que substitueixin, complementin i/o modifiquin aquestes condicions segons el cas, i sobre les quals s'informarà l'Usuari a cada instant.

3. Ús correcte del portal

L'usuari es compromet a utilitzar el Portal, continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, bons hàbits i ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari està obligat a no utilitzar el Portal o els seus serveis amb fins il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, de manera que les queixes als interessos o drets de tercers o que de qualsevol manera pot danyar, deshabilitar o degradar el Portal o els seus serveis, o impedir-ne el benefici a altres Usuaris.

D'aquesta manera, l'Usuari es compromet a no destruir, alterar, desactivar ni, de cap altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics que es trobin en aquest Portal.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Portal presta servei, així com fer accions perjudicials que puguin interrompre o generar errors en els sistemes .

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar algun tipus d'alteració als sistemes informàtics del titular del Portal o de tercers.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts que es mostren al Portal i en particular, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques comercials, dissenys industrials o qualsevol altre signe susceptible d'ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del titular del Portal o dels tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió al Portal.

En cas de no comptar amb l'autorització prèvia i expressa del titular del Portal o dels titulars corresponents, no s'atorgarà llicència i no es farà renúncia, cessió, cessió total o parcial dels drets ni drets, i en especial no s'atorgarà alteració , explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts.

5. Responsabilitat

Responsabilitat per lús del portal

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Portal, i el titular del portal queda, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l'Usuari.

El titular del Portal utilitzarà tots els esforços i els mitjans raonables per proporcionar informació actualitzada i visible al Portal, sense errors o inexactituds imprecises i/o omissions en cap dels continguts accessibles d'aquest Portal.

L'usuari és l'únic responsable de qualsevol reclam o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers contra el titular del portal basada en la utilització per l'usuari del portal. Si escau, l'Usuari haurà d'assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del Portal amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament del Portal

El titular del Portal exclou tota responsabilitat que es pugui derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del Portal.

De la mateixa manera, el titular del Portal exclou qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de defectes o falles del funcionament operatiu del sistema electrònic ocasionat per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques oa Internet, així com els danys causats per tercers per mitjà d'intromissions il·legítimes fora del control del Portal.

El titular del portal està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat al Portal amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6. Política de privadesa / protecció de dades

A Ufesa estem compromesos a protegir les vostres dades personals i el vostre dret a la privadesa. Garantim un ús lícit, lleial i transparent de les vostres dades.

Aquesta Política de Privadesa regula la recollida i tractament de les dades personals que siguin proporcionades pels Usuaris quan accedeixin, naveguin o facin ús de les funcionalitats en aquest Portal.

Per visitar www.ufesa.es l'Usuari no està obligat a facilitar-ne cap informació. En cas que l'Usuari consenteixi i faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran tractades pel titular del lloc web Ufesa, B&B TRENDS, SL lícitament segons els principis i drets recollits Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) Protecció de Dades de Caràcter Personal i per als fins estipulats a continuació.

Responsable del tractament de les dades personals:

• B&B TRENDS, SL

• NIF: B-86880473

• Domicili: C/ Catalunya, 24 - Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

• Adreça de correu electrònic: consultas@ufesa.es

• Web: ufesa.es

• Telèfon: 935 606 705

• Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 44396, Foli 179, Full B-454895, Inscripció 1

Hem designat un delegat de protecció de dades (DPO) per a qualsevol qüestió relacionada amb les vostres dades personals. Podeu contactar amb ell a través de l'adreça consultas@ufesa.es .

Registre de l'Usuari

En cas que completeu el formulari de registre d'Usuaris les vostres dades personals s'incorporaran i seran tractades en fitxers de B&B TRENDS SL . assegurant la confidencialitat de les dades esmentades i garantint que no seran cedides per a cap altre ús sense demanar consentiment previ i exprés a l'Usuari.

La finalitat principal és crear el compte d'usuari i gestionar la relació que en derivi. Així com l'enviament per mail de publicitat, descomptes i promocions relatius als productes i serveis comercialitzats per Ufesa, sempre que ens hagi donat el consentiment marcant la casella que apareix al formulari.

En qualsevol moment podeu modificar les dades relatives al vostre perfil o eliminar-ne el registre. Ho podeu realitzar dins la secció El meu compte al lloc web o enviant un mail a consultas@ufesa.es .

En el cas de l'enviament de publicitat per mail també es pot donar de baixa a la pròpia publicació.

Compres

En cas que realitzeu una compra a Ufesa mitjançant l'emplenament dels formularis, les vostres dades personals s'incorporaran i seran tractades en fitxers de B&B TRENDS SL assegurant la confidencialitat d'aquestes dades i garantint que no seran cedides per a cap altre ús sense demanar consentiment previ i exprés a l'Usuari.

La finalitat principal d'aquest fitxer és la fi de la gestió comercial contractada, el pagament, la facturació i la prestació dels serveis. La base jurídica del tractament d'aquestes dades se sustenta en el consentiment de l'Usuari i la correcta execució del contracte, ja que el tractament és necessari per executar-lo. Per poder tramitar la comanda les dades poden ser comunicades als destinataris següents:

• A entitats bancàries a les compres mitjançant targeta o finançament.

• A proveïdors o agències de transport que lliurin el paquet a l'adreça indicada.

• A autoritats o terceres empreses per motius d'auditoria, per gestionar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les administracions públiques.

• A empreses per a accions comercials o gestió dels serveis oferts a través del web, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i labors de segmentació dels clients amb l'objectiu de personalitzar el tracte i millorar la seva experiència al Portal.

• Als fabricants, serveis tècnics o majoristes en el cas de garanties o reparacions del producte comprat.

L'Usuari haurà de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides.

També amb el formulari de compra podeu autoritzar marcant la casella corresponent, l'enviament per mail de publicitat, descomptes i promocions relatius als productes i serveis comercialitzats per Ufesa.

En qualsevol moment podeu modificar les dades relatives al vostre perfil o eliminar-ne el registre. Ho podeu realitzar dins la secció El meu compte al Portal o enviant un mail a consultas@ufesa.es .

En el cas de l'enviament de publicitat per mail també es pot donar de baixa a la pròpia publicació.

Contacte

En cas que comuniqueu les vostres dades a B&B TRENDS SL a través dels formularis de contacte del Portal, al Xat o per telèfon , amb l'objectiu de fer consultes o suggeriments, doneu el vostre consentiment perquè tracti les vostres dades amb la finalitat única de tramitar la consulta i/o contactar amb l'usuari. Les vostres dades personals s'incorporaran i seran tractades en fitxers de B&B TRENDS, SL assegurant la confidencialitat d'aquestes dades i garantint que no seran cedides per a cap altre ús sense demanar consentiment previ i exprés a l'Usuari.

Comentaris de productes

Per poder valorar un producte al nostre Portal podeu deixar el vostre comentari voluntari sense necessitat de registrar-vos a Ufesa. El comentari serà públic a la nostra web i podrà ser llegit per a qualsevol visitant. La finalitat és donar la vostra opinió sobre el producte perquè altres usuaris tinguin la seva referència.

Les vostres dades personals s'incorporaran i seran tractades en fitxers de B&B TRENDS SL assegurant la confidencialitat d'aquestes dades i garantint que no seran cedides per a cap altre ús sense demanar consentiment previ i exprés a l'Usuari.

En qualsevol moment podeu eliminar el vostre comentari. El podeu realitzar enviant un mail a consultas@ufesa.es .

Xarxes socials

A través del nostre Portal pot accedir a les següents Xarxes Socials d'accés obert a tots els usuaris amb polítiques de privadesa pròpies: Facebook , Instagram i YouTube . En aquestes xarxes socials els usuaris podran veure les nostres activitats, opinions com accedir a les fotos i vídeos. Aquesta informació és visible per a tots els usuaris. Ufesa no és titular d'aquestes xarxes socials per tant queda desvinculada de qualsevol tipus de responsabilitat sobre les seves polítiques de privadesa.

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament dels dades.

Compromís

B&B TRENDS SL es compromet, en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les ia adoptar totes les mesures per evitar l'alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol.

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament dels dades.

B&B TRENDS SL no comunicarà les dades a tercers llevat dels supòsits legalment establerts o autoritzats per l'Usuari.

B&B TRENDS SL no recollirà dades personals de menors. És responsabilitat del pare/mare/tutor legal vetllar per a la privadesa dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l'ús de les dades personals del menor.

Pel que fa a les dades demanades, l'Usuari pot revocar el consentiment per al tractament, en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició. El dret podrà ser exercitat enviant un mail a consultas@ufesa.es . A més, si ho considera oportú, teniu dret a presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Consentiment

L'Usuari accepta la inclusió de les dades recollides dels formularis perquè es tractin conforme les finalitats previstes en cadascun dels formularis.

B&B TRENDS SL comunica als titulars de les dades la intenció d'enviar-los comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Així mateix, els titulars manifesten conèixer aquesta intenció i presten el seu consentiment exprés per a la recepció de les comunicacions esmentades.

L'Usuari haurà de facilitar totes les dades requerides indicades per B&B TRENDS SL als seus formularis. Les dades hauran de ser completes i exactes garantint l'autenticitat i la vigència. La seva omissió impedirà que pugui gestionar el tractament de les dades i la relació que en derivi.

Cookies

Fem ús de galetes per millorar l'experiència de navegació dels nostres Usuaris en l'ús del Portal. Aquesta informació ens ajuda a entendre els interessos dels nostres clients i ens ajuden a millorar el nostre servei. També utilitzem cookies de sessió per mantenir els productes al carret de la compra. Les "cookies" que utilitzem a Ufesa no recullen dades personals. Aquestes cookies no poden llegir dades del vostre disc dur ni tampoc llegir els fitxers galeta creats per altres proveïdors. Si no voleu permetre l'ús de cookies podeu configurar el vostre navegador a aquest efecte per evitar-ne l'ús, però heu de tenir en compte que si les cookies estan deshabilitades pot no ser capaç d'utilitzar totes les funcions interactives del nostre Portal.

Per a més informació sobre les cookies utilitzades a Ufesa en política de cookies .

7. Observacions de l'usuari

L'Usuari garanteix que la informació, el material, el contingut o les observacions que no siguin de la seva informació personal i es facilitin al titular del Portal no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, els materials, els continguts i les observacions que l'Usuari faciliti al titular del Portal, es consideraran no confidencials, i el titular del Portal es reserva el dret d'usar-les de la manera que consideri més adequada.

8. Modificacions de les condicions dús

El titular del Portal es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions d'ús d'aquest Portal.

L'Usuari quedarà automàticament obligat per les condicions d'ús vigents que estiguin vigents en el moment d'accedir al Portal, per la qual cosa haurà de llegir les condicions d'ús.